O upadłości konsumenckiej ogólnie

Wokół tematu upadłości konsumenckiej narosło wiele mitów. Z jednej strony jest często przedstawiana jako bardzo realna możliwość dla osób posiadających zobowiązania finansowe, z których z trudem się wywiązują, z drugiej strony wiedza na ten temat jest w polskim społeczeństwie bardzo znikoma, co powoduje nieufność wobec takiej formy poradzenia sobie z problemami finansowymi.

Upadłość w polskim prawie

upadłość konsumencka tarnówPolskie prawo przewiduje, w najbardziej ogólnym ujęciu, że upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba będąca osobą fizyczną, czyli nieprowadząca działalności gospodarczej, która w wyniku trudnych losowych zdarzeń życiowych nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań i jedyną możliwość jest upadłość konsumencka Tarnów to dobre miejsce na poszukiwanie dobrej kancelarii zajmującej się tego typu problemami. Pod pojęciem “trudnych losowych zdarzeń życiowych” rozumieć należy zdarzenia typu: choroba, wypadek lub utrata pracy. Upadłość konsumencka nie może być ogłoszona z tytułu dwóch najważniejszych przesłanek, na skutek umyślnego działania i niedbalstwa. Umyślne działanie to taki rodzaj aktywności, gdzie świadomie zaciągamy zobowiązania bez realnej możliwości i chęci ich spłacania. Niedbalstwo to zadłużanie się w sposób przekraczający nasze możliwości spłaty, ponad naszą zdolność kredytową. Oczywiście, upadłość konsumencka nie jest jednoznaczna z anulowaniem wszelkich długów. Sąd upadłościowy ustala majątek dłużnika, decyduje o jego upłynnieniu, spłacie części zobowiązań oraz o przyjęciu realnego planu spłaty ograniczonego na maksymalnie 5 lat. Dopiero wówczas część długów może ulec anulowaniu.

Wyżej opisany proces, pomimo zliberalizowania polityki ubiegania się o upadłość konsumencką, jest przewidziany jedynie dla części dłużników, którzy nabyli długi w określonych okolicznościach. Nie jest to zatem proces dla wszystkich, ale za każdym razem warto skonsultować się ze specjalistą, który wyłuszczy nam wszelkie możliwości wnioskowania.