Sprzeciw dłużnika od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty jest najczęściej wydawany w postępowaniu upominawczym, który dotyczy przede wszystkim roszczeń pieniężnych. Zdarza się, że dłużnik nie zgadza się z orzeczeniem sądu i w taki przypadku jedynym rozwiązaniem będzie odwołanie się i wniesienie sprzeciwu. Na to wówczas jest niezwykle mało czasu, ponieważ dłużnik jest obowiązany wnieść taki sprzeciw w terminie 14 dni od wydania orzeczenia. 

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczymPostępowanie upominawcze jest odrębnym trybem, w którym dochodzi się roszczeń pieniężnych oraz takich, wobec których ustawa przewiduje konieczność zastosowania postępowania upominawczego. W porównaniu do postępowania zwykłego jest to o wiele szybsze i praktyczniejsze rozwiązanie, które ułatwia dochodzenie roszczeń pieniężnych w bardzo szybkim tempie. O wszczęciu takiego postępowania decyduje strona, która dochodzi roszczenia pieniężnego i zwraca się z prośbą do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Jeżeli sąd uzna, że dana prośba jest zasadna wydaje nakaz oraz wszczyna postępowanie upominawcze. Jeżeli jednak zaskarżenie jest niejednoznaczne, a zaspokojenie roszczenia według dłużnika jest niezasadne może on wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Taki sprzeciw należy wysłać listem poleconym do siedziby sądu lub złożyć go osobiście w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisma o zadłużeniu. W treści sprzeciwu należy przede wszystkim wskazać okoliczności faktyczne oraz dowody, aby je potwierdzić. 

Jeżeli nie dotrzymaliśmy terminu i taki sprzeciw wnieśliśmy do sądu zbyt późno, po wyznaczonym do tego terminie podlega on odrzuceniu. Jednakże mamy możliwość wtedy przywrócenia terminu, lecz musimy spełnić szczególne warunki, które są szczegółowo przedstawione w Kodeksie Cywilnym. Wnieść sprzeciwu nie możemy w przypadku postępowanie nakazowego.